Mini logo

Internet-selain ei ole tuettu.

Internet-selaimesi ei ole tuettu tai se on vanhentunut. Voit parantaa sivuston käyttökokemusta päivittämällä seilamesi.

Päivitä selaimesi
Varaa koeajo

TODENMUKAISEMMAT JA SELKEÄMMÄT PÄÄSTÖ- JA KULUTUSARVOT.

Muutos polttoaineen kulutuksen ja päästöjen lakisääteisissä testausmenetelmissä.

Vuonna 1992 otettiin käyttöön NEDC-testaus (New European Driving Cycle, uusi eurooppalainen ajosykli). Siitä alkaen autojen polttonesteen kulutus- ja -päästöarvot on määritetty tämän menetelmän perusteella.

Se korvataan syksyyn 2018 mennessä vaiheittain uudella ajosyklillä, josta käytetään nimeä WLTP (Worldwide Light Vehicles Test Procedure, kansainvälisesti yhdenmukainen kevyiden ajoneuvojen testimenetelmä). Tätä uutta laboratoriotestiä täydentää pakokaasupäästötesti, jossa mitataan haitalliset aineet käytönaikaisesti maantieajossa: RDE (Real Driving Emissions).

NEDC-TESTEISTÄ UUSIIN WLTP-TESTEIHIN.

Realistiset mittausarvot kulutuksesta ja päästöistä vaativat realistisia testiolosuhteita.
WLTP on uusi testausmenetelmä, jota kaikkien autonvalmistajien on lakisääteisesti käytettävä määritelläkseen auton päästöt ja polttoaineen kulutuksen. Kun testausolosuhteet muistuttavat enemmän todellisuutta, WLTP-mittauksilla saadaan käytännössä merkityksellisempiä tuloksia. Yksi muutoksista on merkittävästi pidempi testin kesto (30 minuuttia 20 minuutin sijaan). Lisäksi testausnopeudet on määritelty uudelleen ja ne ovat merkittävästi suuremmat.

Jotta hiilidioksidipäästöt voitaisiin määrittää tarkemmin, uudessa testausmenetelmässä ei käytetä pelkästään auton vakiovarusteita – kuten aiemmissa testeissä – vaan myös kaikkia mahdollisia lisävarusteita. Tällä menetelmällä saadaan kaksi eri arvoa kullekin ajoneuvotyypille: alhaisin ja korkein mahdollinen vakiokulutus eri varustuksilla.

Tiettyjen ajoneuvokokoonpanojen osalta voidaan ilmoittaa vakiokulutusarvo suoraan.

WLTP-testien ansiosta voidaan arvioida ajoneuvon polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä paremmin tulevaisuudessa. Koska arvot mitataan aiempaa realistisemmin, polttomoottorilla varustettujen autojen kulutus- ja päästöarvojen voidaan olettaa olevan korkeampia. Sähköautojen osalta mitatut toimintamatkat lyhenevät.

BMW on jo siirtymässä uusiin testausmenetelmiin ja valmistelee tuotevalikoimaan vähitellen uusia malleja, uusia moottoriversioita ja muita teknisiä muutoksia. Näin varmistetaan, että BMW Groupin koko automallisto vastaa WLTP:n vaatimuksia.

Syyskuusta 2018 lähtien kaikkien EU-maissa sekä Sveitsissä ja Turkissa toimivien autonvalmistajien on valmistettava ainoastaan WLTP-menetelmien mukaisesti testattuja ajoneuvoja. Eri markkinoiden siirtymäkausi voi vaihdella kunkin maan oman lainsäädännön mukaan. Kuitenkin viimeistään joulukuuhun 2020 mennessä kaikkien autojen hyväksyntää koskevan EU-lainsäädännön omaksuneiden maiden on ilmoitettava WLTP-arvot kaikista ajoneuvoista.

WLTP VERRATTUNA NEDC-TESTEIHIN.

Vanhan ja uuden testausmenetelmän välisiä eroja:

Körcykel NEDC WLTP
Testin kesto 20 minuuttia 30 minuuttia
Testimatka 11 km 23,5 km
Paikallaanoloaika 25 % 13 %
Testin vaiheet Kaupunkiajo, maantie (yhdistetty) Hidas, keskinopea, nopea, erittäin nopea (yhdistetty); (lisäksi “kaupunki” sähköautoille sekä Plug-in-hybridiautoille)
Nopeus Keskinopeus: 34 km/h
Maksiminopeus: 120 km/h
Keskinopeus: 46 km/h
Maksiminopeus: 131 km/h
Käynnistyslämpötila 20-30 °C
Kylmäkäynnistys
14 °C (mittaus 23 °C:ssa, korjataan vastaamaan 14 °C) Kylmäkäynnnistys
Valinnaisten varusteiden vaikutus Ei huomioida. Kaikki lisävarusteet ja niiden vaikutus aerodynamiikkaan, painoon ja vierinvastukseen huomioidaan.

TODELLISET AJOPÄÄSTÖT.

WLTP-mittausarvojen lisäksi autonvalmistajien pitää ilmoittaa myös todelliset ajopäästöt (RDE, Real Driving Emissions) syyskuusta 2018 alkaen. Liikenteessä tehtävissä RDE-testeissä mitataan saastuttavia päästöjä, kuten hiukkaspäästöjä ja typen oksideja (NOx). Tällä menetelmällä saadaan mitattua päästöjen keskiarvot, joita voidaan odottaa jokapäiväisessä ajossa.

BMW käyttää useita erilaisia teknologioita näiden päästöarvojen vähentämiseksi automalleissaan. Käytössä on esimerkiksi BluePerformance ja SCR (Selective Catalytic Reduction) sekä hiukkassuodattimet diesel- ja bensiinimoottoreilla varustetuissa autoissa. Näin BMW pystyy saavuttamaan päästöjä koskevan EU6c-standardin mukaiset alhaiset arvot, mikä on vaatimuksena kaikille uusille autoille syksystä 2018 alkaen. EU6c-säädöksissä määritellään alhaisemmat rajat bensiinimoottorien päästöille kuin EU6b-standardissa. Dieselajoneuvoilla on samat raja-arvot sekä EU6b- että EU6c-standardeissa.

EU:n pakokaasupäästöjen standardi: Alemmat arvot. Suurempi haaste.

EU:n pakokaasupäästöjä koskeva standardi määrittää raja-arvot eri päästöille, kuten typen oksideille ja hiukkaspäästöille. Raja-arvot vaihtelevat moottorin ja ajoneuvotyypin mukaan. Ilmaston suojaamiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi nämä raja-arvot kiristyvät koko ajan, mikä merkitsee autonvalmistajille uusia haasteita.

VIRSTANPYLVÄITÄ.

Syyskuu 2017 Övergången till WLTP och RDE sker stegvis från september 2017.
Syyskuu 2018 Kaikilla uusilla ajoneuvoilla täytyy olla WLTP:n mukainen sertifiointi ja niiden pitää noudattaa RDE-testausmenetelmän hiukkaspäästörajoituksia. Näin varmistetaan mahdollisuus vertailla hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineen kulutusta kaikkien autojen välillä.
Syyskuu 2019 Kaikkien valmistettujen ja rekisteröityjen autojen täytyy noudattaa RDE-testin typen oksidien raja-arvoja RDE-olosuhteissa.
Syyskuu 2020 Kaikkien autojen hyväksyntää koskevan EU-lainsäädännön omaksuneiden maiden on ilmoitettava WLTP-arvot kaikista ajoneuvoista.

KULUTUS JA PÄÄSTÖT.

BMW Group käyttää uusia WLTP- ja RDE-testausmenetelmiä. Lisätietoja näiden menetelmien historiasta ja tulevaisuudesta on esitteessä, jonka voi ladata alta (PDF, 2,3 Mt).

Lisätietoja

YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ.

MIKÄ ON WLTP?

Lyhenne WLTP tulee sanoista Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, kansainvälisesti yhdenmukainen kevyiden ajoneuvojen testimenetelmä. Kyseessä on syyskuussa 2018 voimaan tuleva, kaikkia autoja koskeva uusi lakisääteinen testausmenetelmä, jolla auton polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä koskevat arvot pyritään määrittämään todenmukaisemmin. WLTP korvaa tähän saakka voimassa olleen NEDC-menetelmän. Lisätietoja: http://wltpfacts.eu/

MIKÄ ON WLTP-AJOSYKLI?

Auton kulutus ja päästöt riippuvat muun muassa ajotavasta. Siksi WLTP-menetelmää varten on kerätty ajotietoja kaikkialta maailmasta. Näiden tietojen perusteella on määritelty neljä auton käyttöä edustavaa vaihetta, joiden keskinopeudet poikkeavat toisistaan: hidas (low), keskinopea (medium), nopea (high) ja erittäin nopea (extra high). Jokaisessa näistä vaiheista kiihdytetään, jarrutetaan, pysähdellään jne. eri tavoin, jotta ajotilanteet muistuttavat todellisia arjen ajotilanteita. Näiden eri vaiheiden yhdistelmästä saadaan sitten ajosykli, joka ilmoitetaan yhdistettynä arvona.

MITÄ BMW GROUP TEKEE UUDEN WLTP-MENETELMÄN MYÖTÄ?

BMW Group on jo nyt siirtymässä uuteen testausmenetelmään ja valmistelee tuotevalikoimaansa vaiheittain kehittämällä uusia autoja, uusia moottoriversioita tai teknisiä uudistuksia. Siten varmistetaan, että BMW Groupin koko automallisto täyttää aina voimassa olevat lakisääteiset vaatimukset. Periaatteessa kaikki BMW Groupin autot täyttävät kulloisetkin lakisääteiset vaatimukset. Sen vahvistavat kansallisten ja kansainvälisten virallisten tarkastusten tulokset.

MITÄ WLTP MERKITSEE MINULLE?

Kun WLTP-menetelmä otetaan käyttöön, ilmoitetut polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen arvot lähenevät todellisessa käytössä saavutettavia arvoja. Sen lisäksi valinnaisten lisävarusteiden huomioiminen WLTP-testimenetelmässä vaikuttaa osaltaan todenmukaisempiin arvoihin, koska ne perustuvat auton yksilölliseen kokoonpanoon. Samalla todenmukaisemmat arvot merkitsevät kuitenkin myös suurempia kulutus- ja hiilidioksidiarvoja polttomoottorilla varustetuille autoille ja lyhyempiä toimintamatkoja sähköautoille. Kansallisesta lainsäädännöstä riippuen tästä voi aiheutua suuremmat CO2-arvoihin perustuvat autoverot. Lisätietoja: http://www.caremissionstestingfacts.eu/

MIKÄ ON RDE?

Lyhenne RDE tulee sanoista Real Driving Emissions, auton todelliset ajopäästöt. Tässä on kyse uudesta menetelmästä, jolla määritetään haitallisten aineiden kuten typen oksidien (NOx) päästöt ja hiukkaspäästöt. Ratkaisevaa on, että mittaus tehdään ajon aikaisesti realistisissa ajo-olosuhteissa eikä laboratoriossa. Tätä varten testiauton pakoputkeen kiinnitetään niin kutsuttu kannettava päästömittausjärjestelmä (PEMS eli Portable Emissions Measurement System). Lisätietoja: http://www.caremissionstestingfacts.eu/rde-real-driving-emissions- test/#

MIKÄ ON EU6?

Euro 6 on nykyisin voimassa olevan, haitallisten aineiden päästöjä koskevan pakokaasustandardin nimi. Siinä määritellään hiukkasten ja typen oksidien päästöille alhaisemmat enimmäisrajat kuin EU5-standardissa. Syyskuusta 2018* alkaen tulee voimaan EU6c-pakokaasustandardii, jolla määrätään bensiiniautojen hiukkaspitoisuuksille vielä alhaisemmat raja-arvot kuin EU6b-standardissa. Dieselajoneuvoilla on samat raja-arvot sekä EU6b- että EU6c-standardeissa. Väliaikainen EU6d-TEMP syyskuusta 2019* alkaen ja EU6d tammikuusta 2021* alkaen laskevat hiukkaspitoisuuksien ja typen oksidien raja-arvoja vielä hiukan RDE:hen sovittamisen myötä. *Koskee uusia autoja. Uusiin automalleihin sovelletaan uusia pakokaasunormeja kulloinkin yhtä vuotta aikaisemmin.

MITÄ SELEKTIIVINEN KATALYYTTINEN PELKISTYS (SCR ELI SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION) TARKOITTAA?

Auton pakokaasupäästöjen vähentämiseksi entisestään lisätään dieselmoottoreihin nestemäistä ammoniakkia, josta käytetään nimitystä AdBlue®. Selektiivisen katalyyttisen pelkistyksen (SCR) avulla AdBlueta® käyttäen vähennetään jopa 90 prosenttia typen oksideista. Jäljelle jää vesihöyryä, typpeä ja hiilidioksidia (CO2).

MIKÄ ON BLUEPERFORMANCE?

BMW käyttää autoissaan BluePerformance-tekniikkaa typen oksidien päästöjen vähentämiseksi entisestään. Tämän tekniikan ansiosta dieselmoottorin päästökäyttäytymistä saadaan optimoitua vielä enemmän. Dieselhiukkassuodattimen ja NOx-varaajakatalysaattorin ohella tietyissä automalleissa on lisäksi AdBlue®-ruiskutuksella varustettu SCR-katalysaattori (selektiivinen katalyyttinen pelkistys), minkä ansiosta pakokaasun sisältämiä typen oksideja saadaan vähennettyä tuntuvasti.

MITÄ WLTP MERKITSEE SÄHKÖ- JA HYBRIDIAUTOILLE?

Koska sähkö- ja hybridiautoja käytetään pääasiassa kaupungissa, WLTP edellyttää niiltä neljän ajosyklivaiheen (hidas, keskinopea, nopea, erittäin nopea) lisäksi viidennen vaiheen: kaupunki. Siinä yhdistyvät niiden vaiheiden nopeudet, jotka kuvastavat parhaiten ajotilannetta kaupungissa: hidas ja keskinopea. Tällä tavoin saadaan todenmukaisempia toimintamatkatietoja.