dam Image
Kulutuksen, päästöjen ja epäpuhtauksien pakollisten testausmenetelmien muutos.

Lisää merkitystä arkeen. Vähemmän moniselitteisyyttä.

EU:n ajosykli (NEDC) otettiin käyttöön vuonna 1992. Siitä lähtien kaikki ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen ja päästöjen arvot on laskettu tällä menetelmällä.

Tammikuun 1. päivästä 2020 alkaen WLTP (Worldwide Light Vehicles Test Procedure) on korvannut entisen NEDC-ajosyklin kokonaan. Uutta testimenetelmää täydennetään myös päästötestillä, jossa mittaus suoritetaan suoraan tiellä ajettaessa: RDE (Real Driving Emissions, todelliset ajopäästöt).

Syyskuusta 2018 alkaen uusi  ajosykli WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) korvaa NEDC:n.

Laboratoriotestin ohella tehdään päästötesti, joka mittaa epäpuhtaudet suoraan tien päällä. RDE (todelliset ajopäästöt).

Uusien testimenetelmien ansiosta kuluttajat pystyvät arvioimaan entistä paremman ajoneuvon polttoaineenkulutusta ja päästöjä tulevaisuudessa. 

NEDC:stä WLTP:hen.

ENTISTÄ TODENMUKAISEMMAT KULUTUS- JA PÄÄSTÖARVOT ENTISTÄ TODENMUKAISEMPIEN TESTIOLOSUHTEIDEN ANSIOSTA.

WLTP:n uusi menetelmä perustuu testiolosuhteiden lähentämiseen todellisiin olosuhteisiin, mikä tarkoittaa, että määritetyt arvot vastaavat entistä paremmin todellisuutta. Muutoksia ovat muun muassa uudelleen määritellyt, huomattavasti tiukemmat testiolosuhteet ja suuremmat nopeudet sekä huomattavasti pidempi testin kesto (30 minuuttia 20 minuutin sijasta).

Hiilidioksidipäästöjen tarkemman määrittämisen varmistamiseksi uusi testimenettely ei sisällä ainoastaan vakiovarustevaihtoehtoja – kuten aiemmin – vaan myös kaikki ajoneuvon erikoisvarustevaihtoehdot.‌ Näin kullekin ajoneuvotyypille saadaan kaksi arvoa: alhaisin ja korkein mahdollinen vakiokulutusarvo aerodynamiikan, painon ja vierintävastuksen perusteella.

WLTP:n ansiosta voit arvioida ajoneuvon polttoaineenkulutusta ja päästöjä entistä paremmin tulevaisuudessa. Jos kyseessä on erityinen ajoneuvokokoonpano, yksilöllinen vakioarvo annetaan suoraan. Vaikka testimenetelmä onkin erittäin tarkka, poikkeamat ovat mahdollisia. Jokapäiväiseen kulutukseen ja CO2-päästöihin vaikuttavat edelleen tienpinnan erilaiset olosuhteet, ilmasto ja henkilökohtainen ajotapa. Myös liikennetilanne, ajoneuvon kulloinenkin kuorma ja ilmastointijärjestelmän kaltaisten laitteiden käyttö vaikuttavat osaltaan ajoneuvon kulutukseen. Yksi asia on selvä: testiolosuhteet ovat todenmukaisempia kuin koskaan aikaisemmin, mikä tarkoittaa, että paperilla on odotettavissa korkeampia polttoaineenkulutus- ja CO2-arvoja sekä matalampia toimintasäteitä sähköajoneuvoille. Tällä ei kuitenkaan ole mitään negatiivista vaikutusta todelliseen polttoaineenkulutukseen tai toimintasäteeseen. BMW-konserni tekee jatkuvasti työtä uusien teknologioiden parissa parantaakseen polttoaineenkulutusarvoja ja toimintasädettä. 

MINI on jo nyt siirtymässä uuteen testausmenetelmään ja valmistelee tuotevalikoimaansa vaiheittain kehittämällä uusia autoja, uusia moottoriversioita tai teknisiä uudistuksia. Tämä varmistaa sen, että BMW-konsernin koko kaluston kaikki ajoneuvot ovat aina sovellettavan lainsäädännön mukaisia.

Syyskuusta 2017 alkaen WLTP on ollut pakollinen uusille tyyppihyväksynnöille. Lainsäätäjä kuitenkin tarkentaa, että WLTP-menetelmällä mitatut arvot muunnetaan aluksi takaisin NEDC-arvoiksi laskennallisesti. EU:n komissio on kehittänyt tätä varten korrelaatiotekniikan, joka on yhtälailla sitova kaikille ajoneuvojen valmistajille. Tämän vaiheen tarkoituksena on tehdä siirtymästä yksinkertaisempaa. Sen kesto riippuu vastaavasta kansallisesta lainsäädännöstä ja voi siksi vaihdella markkina-alueittain.

Syyskuusta 2018 alkaen kaikkien valmistajien on tehtävä testit WLTP-menetelmän mukaisesti ajoneuvoille, jotka myydään EU:n alueella, Sveitsissä, Turkissa, Norjassa sekä Liechtensteinissa.

Joulukuussa 2020 kaikkien EU-maiden, jotka ottavat ajoneuvoja koskevan EU-lainsäädännön käyttöön, on ilmoitettava WLTP-arvot kaikista ajoneuvoista.

”UUSI TESTI VARMISTAA, ETTÄ LABORATORIOMITTAUKSET KUVAAVAT ENTISTÄ PAREMMIN AUTON SUORITUSKYKYÄ TIELLÄ.”*
     

– Euroopan autonvalmistajien liitto

 

VERTAILUSSA WLTP JA NEDC.

Nämä ovat vanhan ja uuden testimenetelmän väliset erityiset erot.

Testimenetelmä
NEDC
WLTP
Testin kesto
20 min
30 min
Testausmatka
11 km
23,5 km
Aika pysähdyksissä
25 %
13 %
Testausvaiheet
kaupunki/maantie, (yhdistetty)
hidas, keskinopea, nopea, erittäin nopea, (yhdistetty); (lisäksi ”kaupunki” sähköautoille ja plug-in hybridi -autoille)
Nopeus
Keskiarvo: 34 km/h Huippunopeus: 120 km/h Keskiarvo: 46,6 km/h Huippunopeus: 131 km/h
Käynnistyslämpötila
20–30 °C Moottorin kylmäkäynnistys 14 °C (testattu 23 °C:ssa, korjattu 14 °C:seen) Moottorin kylmäkäynnistys
Erityiset lisävarusteet
Ei otettu huomioon
Kaikkien lisävarusteiden vaikutus aerodynamiikkaan, painoon ja vierintävastukseen on otettu huomioon.

TODELLISET AJOPÄÄSTÖT.

EPÄPUHTAUSARVOJEN RAJOITTAMINEN TIEN PÄÄLLÄ.

WLTP-tietojen lisäksi kaikkien autonvalmistajien on myös toimitettava todelliset ajopäästöarvot (Real Driving Emissions, RDE) syyskuusta 2018 alkaen. RDE-testeissä epäpuhtauspäästöt, kuten hiukkaspitoisuudet ja typenoksidit (NOx), mitataan suoraan tien päällä. Tällä menetelmällä määritellään keskimääräiset päästöarvot, joiden voidaan olettaa syntyvän jokapäiväisessä ajamisessa.

Haitallisten aineiden päästöjen vähentämiseksi BMW käyttää autoissaan erilaisia pakokaasujen puhdistusmenetelmiä, kuten BluePerformance SCR-katalysaattorilla ja hiukkassuodattimella varustettua BluePerformancea diesel- ja bensiinimalleissa. Tällä tavoin BMW pystyy saavuttamaan kaikille uusille ajoneuvoille syyskuusta 2018 alkaen pakollisen EU6c-päästöstandardin alhaiset raja-arvot. Siinä määritellyt rajat bensiinimoottorien päästöille ovat alhaisemmat kuin EU6b-standardissa. Dieselautoihin sovelletaan samaa raja-arvoa kuin ennenkin.

EU:N PÄÄSTÖSTANDARDI.

dam Image

LASKEVAT ARVOT. KASVAVA HAASTE.

EU:n päästöstandardissa määritellään voimassa olevat rajat typen oksidien ja hiukkaspäästöjen kaltaisille pakokaasupäästöille EU:ssa. Rajat vaihtelevat moottorista ja ajoneuvotyypistä riippuen. Ilmastonsuojelun ja ilmanlaadun edistämiseksi rajoja tiukennetaan jatkuvasti. Tämä tuo autonvalmistajille uusia haasteita.

Sinun kysymyksesi. Meidän vastauksemme.

Mikä on WLTP?

WLTP on lyhenne sanoista ”Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (maailmanlaajuinen yhdenmukaistettu kevyiden ajoneuvojen testausmenettely). 

Kyseessä on uusi testimenetelmä, jossa määritetään entistä todenmukaisemmin ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen ja CO2-päästöarvot. Menetelmä on pakollinen kaikille ajoneuvoille syyskuusta 2018 alkaen, ja se korvaa aiemmin sovelletun NEDC-menetelmän. 

> Lisätietoja on saatavilla täältä

 

Mikä on WLTP-ajosykli?

Ajoneuvon kulutus ja päästöt riippuvat muun muassa ajotavasta. Sen vuoksi WLTP:hen on kerätty ajodataa ympäri maailmaa. Näiden tietojen perusteella on määritelty neljä auton käyttöä edustavaa vaihetta, joiden keskinopeudet poikkeavat toisistaan: hidas (low), keskinopea (medium), nopea (high) ja erittäin nopea (extra high). Jokaisessa näistä vaiheista kiihdytetään, jarrutetaan ja pysähdellään eri voimakkuuksilla, jotta ajotilanteet muistuttavat todellisia arjen ajotilanteita. Näiden eri vaiheiden yhdistelmästä saadaan sitten ajosykli, joka ilmoitetaan yhdistettynä arvona valmistajan tiedoissa. Koska sähkö- ja hybridiajoneuvoja käytetään erityisesti kaupunkialueilla, niiden ajosykliin on lisätty viides vaihe: kaupunkivaihe. Se saadaan hitaan ja keskinopean keskinopeuksista.

Miten MINI käsittelee WLTP:n uusia menetelmiä?

MINI on jo nyt siirtymässä uuteen testausmenetelmään ja valmistelee tuotevalikoimaansa vaiheittain kehittämällä uusia autoja, uusia moottoriversioita tai teknisiä uudistuksia. Tämä varmistaa sen, että BMW:n koko kaluston kaikki ajoneuvot ovat aina sovellettavan lainsäädännön mukaisia.

Tämä on periaatekysymys: BMW-konsernin ajoneuvot noudattavat sovellettavan lainsäädäännön vaatimuksia. Kansallisten ja kansainvälisten virallisten tutkintojen tulokset vahvistavat asian.

Mitä WLTP tarkoittaa minun kannaltani?

WLTP-menetelmän käyttöönootto tarkoittaa, että ilmoitetut polttoaineenkulutus- ja CO2-arvot vastaavat entistä paremmin todenmukaisia arvoja. Sen lisäksi valinnaisten lisävarusteiden huomioiminen WLTP-testimenetelmässä vaikuttaa osaltaan todenmukaisempiin arvoihin, koska ne perustuvat auton yksilölliseen kokoonpanoon. Samalla todenmukaisemmat arvot merkitsevät kuitenkin myös suurempia kulutus- ja CO2-arvoja polttomoottorilla varustetuille autoille ja lyhyempiä toimintamatkoja sähköautoille ja plug-in hybrideille. Tämän seurauksena hiilidioksidiarvoihin perustuva autovero saattaa nousta kansallisesta lainsäädännöstä riippuen. 

> Lisätietoja on saatavilla täältä 

Mikä on RDE?

RDE tulee sanoista ”Real Driving Emission” (todelliset ajopäästöt). Kyseessä on uusi menetelmä määrittää epäpuhtauksia, kuten typpioksidit (NOx)
ja hiukkaspäästöt. Ratkaisevaa on, että mittaus tehdään ajon aikaisesti todenmukaisissa ajo-olosuhteissa eikä laboratoriossa. Tätä varten testattavan ajoneuvon pakoputkeen kiinnitetään niin kutsuttu kannettava päästömittausjärjestelmä (Portable Emissions Measurement System eli PEMS). 

> Lisätietoja on saatavilla täältä

Mikä on EU6?

Euro 6 on nykyisen haitallisten aineiden päästöjä koskevan pakokaasustandardin nimi. Siinä määritellään hiukkasten ja typen oksidien päästöille alhaisemmat enimmäisrajat kuin EU5-standardissa. Syyskuusta 2018* alkaen tulee voimaan EU6c-pakokaasustandardi, jolla määrätään bensiiniautojen hiukkaspitoisuuksille vielä alhaisemmat raja-arvot kuin EU6b-standardissa. Dieselajoneuvoilla on samat raja-arvot sekä EU6b- että EU6c-standardissa. Väliaikainen EU6d-TEMP syyskuusta 2019* alkaen ja EU6d tammikuusta 2021* alkaen laskevat hiukkaspitoisuuksien ja typen oksidien raja-arvoja vielä hiukan RDE:hen sovittamisen myötä.  

*Koskee uusia ajoneuvoja. Uusiin automalleihin sovelletaan uusia pakokaasustandardeja kulloinkin yhtä vuotta aikaisemmin.

Mitä selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR) tarkoittaa?

Auton pakokaasupäästöjen vähentämiseksi entisestään dieselmoottoreiden pakokaasujärjestelmään lisätään nestemäistä ammoniakkia, josta käytetään nimitystä AdBlue®. Selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR) ja AdBlue® vähentävät typpioksidipäästöjä jopa 90 prosenttia. Jäljelle jää vain vesihöyryä, typpeä ja hiilidioksidia. Jäljelle jää vain vesihöyryä, typpeä ja hiilidioksidia. 

Mikä on BluePerformance?

MINI käyttää BluePerformance-teknologiaa vähentääkseen ajoneuvojen typpioksidipäästöjä entisestään. Tämän tekniikan ansiosta dieselmoottorin päästökäyttäytymistä saadaan optimoitua vielä enemmän. Dieselhiukkassuodattimen ja NOx-varaajakatalysaattorin ohella tietyissä automalleissa on lisäksi AdBlue®-ruiskutuksella varustettu SCR-katalysaattori (selektiivinen katalyyttinen pelkistys), minkä ansiosta pakokaasun sisältämiä typen oksideja saadaan vähennettyä tuntuvasti.

 

 

Mikä on hiukkassuodatin?

Hiukkassuodatin on keino vähentää hiukkaspäästöjä, joita diesel- ja bensiinimoottorit synnyttävät.